هدف از خدمت بخش فارسی زبان، دعوت از جامعه فارسی زبانان در منطقه برنابی و ونکور بزرگ است که بتوانیم با فارسی زبانان قدمی در شناخت شخصیت عیسی مسیح و پیشبرد ملکوت او به زبان فارسی برداریم.

اینجا مکانیست که مژده خوش انجیل را به زبان فارسی، که کاملا برای ما مفهوم است را میتوانیم بشنویم و بیشتر در مورد خداوند و تعالیم انجیل در مورد مکاشفه ی نقشه ای که خداوند برای زندگی ما دارد را بشنویم.

این گروه متشکل از افرادیست با محبت، که مسیح مرکز زندگی آنهاست و با محبت یکدیگر را حمایت و پشتیبانی میکنند و در پرستش، دعا و مشارکتهای روحانی کوشا میباشند.

امیدواریم که دعوت ما را بپذیرید و در مشارکت با ما به زبان فارسی بپیوندید.


The purpose of the Farsi language ministry is to reach our Farsi speaking community in Burnaby and the lower mainland so that we can know Jesus personally and to carry out His ministry.
 
It’s a place where we can hear about God’s good news in a language we can fully understand. A place where we can learn more about God, what the Bible teaches and discover the purpose He has for our lives. Our group is made up of loving people who support each other as we worship, pray, gather together and make Jesus the center of our lives. We extend a warm welcome and invitation for you to join us. There will always be a place for you!
 
 

210317-Farsi Ministry Greeting.mov


line1 end

More Info

Emails us for more information and to get connected with our Farsi group.