Ang layunin ng wikang Filipino ministeryo ay upang ma ipaabot sa aming mga kapwa Filipino sa  komunidad ng Burnaby at sa iba pang lugar ng Vancouver mainland upang maaari nating malaman si Hesus ng personal at upang isakatuparan ang kanyang gawain.

Ito ay isang lugar na maaari nating marinig ang tungkol sa mabuting balita ng Panginoon Diyos sa wikang maaaring nating  ganap na  maunawaan. Isang lugar kung saan maaari tayong lalong  matuto tungkol sa ating Panginoon Diyos, at kung ano ang katutuhanang itinuturo ng Bibliya, at ating matuklasan ang mga layunin ng Panginoon para sa buhay natin. Ang aming grupo ay binubuo ng mapagmahal na mga tao na patuloy na sumusuporta sa isa't-isa sa pagsasamba, pagdarasal, at nagtitipon-tipon  bilang si Jesus ang sentro ng aming buhay. Ipina -aabot naming sa lahat ang taos –puso naming paanyaya na kayo ay makidalo at sumali sa amin. Palaging bukas ang  aming pintuan  at laging mayroon nakalaan upuan para sa inyo. 


The purpose of the Filipino language ministry is to reach our Filipino speaking community in Burnaby and the lower mainland so that we can know Jesus personally and to carry on His ministry.

It’s a place where we can hear about God’s good news in a language we can fully understand. A place where we can learn more about God, what the Bible teaches and discover the purpose He has for our lives. Our group is made up of loving people who support each other as we worship, pray, gather together and make Jesus the center of our lives. We extend a warm welcome and invitation for you to join us. There will always be a place for you!

Pag-aaral ng mga Salita ng Diyos tuwing Linggo sa wikang Filipino mula 1:00 ng hapon hanggan 2:30 ng hapon. 
Filipino Fellowship
Sundays, 1:00-2:30pm, room 3040

 

Ang Discovery Series ay isang hanay ng mga maliit na mga pag-aaral  na idinisenyo upang kumonekta tayo at makilala natin si Jesu-Cristo, ang Biblia at ang Iglesia . May mga pag-aaral na naka pokus  sa iba- ibang  aspeto ng paglalakbay natin  at sa pananampalataya sa  araw araw na buhay natin bilang  Kristiyano.
Discovery Classes
The Discovery Series is a set of small group studies designed to connect you to growth by introducing you to Jesus Christ, the Bible and the Church.  There are also studies which focus on different aspects of the Christian walk in everyday life. 

 

Ang Willingdon Church  ay may  mga  maliliit na grupo. Ito  ay isang mahalagang bahagi ng pagiging kasangkot sa buhay natin sa Willingdon Church. Ang grupo na  ito  ay makakatulong sa atin  sa paglago sa ating  pananampalataya kay Jesu-Cristo sa isang natural at kumportableng kapaligiran at maaring simula ng pagkandili ng mahusay na pagkakaibigan. Para  sumali sa mailiit na grupo, kayo po ay magpadala ng email us.
Small Groups
Small groups are a vital part of being involved in the life of Willingdon Church.  They will help you to grow in your walk with Jesus Christ in a natural and comfortable setting while at the same time fostering some great friendships.  Email us to sign up for a small group.

 


line1 end

More Info

Kung nais n'yo po ng higit pang impormasyon o may kahilingang panalangin, paki email lang po si Romer at Doreen Bote, o di kaya ay pwede rin po kayong  tumawag sa telepono, 604 354-5025.

If you would like more information or have a prayer request, kindly email Romer and Doreen Bote, or you may call them at 604 354-5025.