Ang layunin po ng ministeryo ng wikang Filipino ay ma-ipaabot sa ating mga kapwa Filipino sa  komunidad ng Burnaby at sa iba pang lugar ng Vancouver upang sama-samang makilala ng lubusan si Hesus ng personal at ipagpatuloy ang kanyang ministeryo.

Ito po ay isang lugar na kung saan ay maririnig natin ang tungkol sa mabuting balita ng Panginoon Diyos sa wikang maaari nating  ganap na maunawaan. Isang lugar kung saa'y maaari tayong lalong matuto patungkol sa ating Panginoong Diyos, at kung ano ang itinuturo ng Bibliya at ating matuklasan ang layunin ng Panginoon para sa buhay natin. Ang aming grupo ay binubuo po ng mg taong mapagmahal na patuloy na sinusuportahan ang bawat isa sa sama-samang pagsasamba, pagdarasal, at pagtitipon-tipon na tanging si Jesus ang sentro ng aming buhay. Ipina-paabot po namin sa lahat ang taos-pusong paanyaya na kayo ay makidalo sa amin. Palaging bukas ang aming pintuan at laging may nakalaang upuan para sa iyo!

The purpose of the Filipino language ministry is to reach our Filipino speaking community in Burnaby and the lower mainland so that we can know Jesus personally and to carry on His ministry.

It’s a place where we can hear about God’s good news in a language we can fully understand. A place where we can learn more about God, what the Bible teaches and discover the purpose He has for our lives. Our group is made up of loving people who support each other as we worship, pray, gather together and make Jesus the center of our lives. We extend a warm welcome and invitation for you to join us. There will always be a place for you!

210317-Filipino Ministry Greeting.mov

Filipino Fellowship
8:30pm Fri
Romer Bote
T: 6043545025
Text/email Romer to join the online fellowship.

Church Wide Newsletter  Subscribe at: http://eepurl.com/dC_JaL 

Willingdon Daily Devotionals  https://willingdon.org/sermons/daily-devotionals

 

Ang Discovery Series ay isang hanay ng mga maliit na mga pag-aaral  na idinisenyo upang kumonekta tayo at makilala natin si Jesu-Cristo, ang Biblia at ang Iglesia . May mga pag-aaral na naka pokus  sa iba- ibang  aspeto ng paglalakbay natin  at sa pananampalataya sa  araw araw na buhay natin bilang  Kristiyano.
Discovery Classes
The Discovery Series is a set of small group studies designed to connect you to growth by introducing you to Jesus Christ, the Bible and the Church.  There are also studies which focus on different aspects of the Christian walk in everyday life. 

 

Ang Willingdon Church  ay may  mga  maliliit na grupo. Ito  ay isang mahalagang bahagi ng pagiging kasangkot sa buhay natin sa Willingdon Church. Ang grupo na  ito  ay makakatulong sa atin  sa paglago sa ating  pananampalataya kay Jesu-Cristo sa isang natural at kumportableng kapaligiran at maaring simula ng pagkandili ng mahusay na pagkakaibigan. Para  sumali sa mailiit na grupo, kayo po ay magpadala ng email us.
Life Groups
Life groups are a vital part of being involved in the life of Willingdon Church.  They will help you to grow in your walk with Jesus Christ in a natural and comfortable setting while at the same time fostering some great friendships.  Email us to sign up for a life group.

 


line1 end

More Info

Kung nais n'yo po ng higit pang impormasyon o may kahilingang panalangin, paki email lang po si Romer and Doreen Bote, o di kaya ay pwede rin po kayong  tumawag sa telepono, 604 354-5025.

If you would like more information or have a prayer request, kindly email Romer and Doreen Bote, or you may call them at 604 354-5025.