مقابله با شك.

Sunday, January 5, 2014

140105-1130-SermonFarsi.mov

Matthew 11:1-6

اگر ما در زندگيمان صادق باشيم هر كدام از ما با مشكلاتى همچون شك مواجه خواهيم شد. آيا خدا خوبه؟،آيا او به ما اهميت ميدهد؟ آيا خدا وجود دارد؟، آيا زندگى اينقدر سخت و دشواره؟ چرا دعاهاى من جواب داده نميشود؟ چرا درستكاران هميشه زجر ميكشند؟ بعضى اوقات اينگونه سوالات احساسى هستند. بعضى اوقات هم متفكرانه. بعضى اوقات هم كاملا شخصى. در موعظه امروز شما هدايت خواهيد شد به سمت چندى از تاريكترين شك هاى موجود در زندگى و ياد مى گيريم در ميان همه اين شك ها چطور به خدا اعتماد كنيم.