انتظار بزرگ.

Sunday, January 12, 2014

140112-1130-SermonFarsi.mov

Matthew 11:7-19

روى تجروبه هايى كه كسب ميكنيم دارد. در آياتى كه امروز به آنها ميپردازيم، عيسئ مسيح اشاره اى دارد به توقعات و انتظاراتى كه مردم از يحيى تعميد دهنده، خودشان، ملكوت آسمانى، و در نهايت از خود مسيح داشتند. در همين راستا ما خواهيم ديد چطور انتظارات ما از عيسى مسيح و ملكوت آسمانى بنا ميشود بر اساس كتاب مقدس نه بر اساس دنياى امروزى كه در آن هستيم.