بزرگترين و عجيبترين دعوت در طول تاريخ.

Sunday, January 19, 2014

140119-1130-SermonFarsi.mov

Matthew 11:20-30

عيسى مسيح بزرگترين ميزبانى بوده است كه ما را دعوت كرده است. دعوت او از انسانها كاملا انحصارى ميباشد. ظاهرا بايد آنقدر گرانبار و خسته، ضعيف و ناتوان از هر گونه موفقيت بوده باشيم براى اين دعوت. انسانهايى از اين قبيل ميتوانند به اين ملكوت بى پايان خوانده شوند.