قانون رحمت.

Sunday, January 26, 2014

140126-1130-SermonFarsi.mov

Matthew 12:1-14

آخرين بارى كه شما كتاب لاويان را با لذت خوانديد كى بوده؟؟ در كتاب مقدس، قوانين پيروى از خداوند بسيارند.بعضى اوقات اينگونه پنداشته ميشود كه مسيحيت فقط پيروى كردن از قوانين ميباشد. اما اگر ما پرده را كنار زده و ببينيم كه چه كسى در پشت اين پرده ايستاده آنزمان هست كه ميتوانيم سپاسگذار و آسوده خاطر باشيم از آنچه يافته ايم.