پاسخگويى به معترضان

Sunday, February 2, 2014

140202-1130-SermonFarsi.mov

Matthew 12:15-21

زمانى بود كه در جامعه غرب اگر مسيحيت مورد محبت قرار نميگرفت ولى حداقل مورد احترام بود. ولى در ساليان گذشته مسيحيان بعضى اوقات در ملا عام مورد تعرض قرار گرفتند. براى كسانى كه در غرب زندگى ميكنند اينگونه برخوردها يك وضعيت ناآشنا ميباشد. ما بايد بدانيم بعنوان يك مسيحى وقتى مورد هجوم نظريه پردازان قرار ميگيريم چطور رفتار كنيم ؟ ما چكار ميتوانيم انجام بدهيم در مقابل اين به ظاهر قدرتى كه ما را محكوم ميكند؟ طبق روال هميشه ما بايد راهنمايى بجوييم از مسيح. در آياتى كه امروز از كتاب متى مرور خواهيم كرد ما از او حكمتى را فرا خواهيم گرفت در پاسخگويى به اينگونه افراد كه ما را مورد تعرض قرار ميدهند.