ملكوت خداوند و ويران گشتن ملكوت شيطان

Sunday, February 9, 2014

140209-1130-SermonFarsi.mov

Matthew 12:22-32

هم زمان با تولد مسيح يك جنگ روحانى نيز متولد شد. شيطان متنفر از خدا، از نقشه الهى او، از انسانهايى كه مخلوق خداوند بودند و مورد بخشش مسيح قرار گرفته بودند. شيطان به خوبى ميدانست كه زمان او به پايان رسيده از اينرو خشم خودش را نسبت به خدا با تباهى هايى كه بوجود مى آورد ادامه ميدهد. با آ مدن مسيح شرارت هاى شيطان در تمام مقاطع به چشم ميخورد. امروز بيشتر در اين زمينه خواهيم دانست.