چطور از وضعيت روحانى قلب خود با خبر شويم.

Sunday, February 16, 2014

140216-1130-SermonFarsi.mov

Matthew 1230-37

ما در دنيايى كلمات زندگى ميكنيم. چه در كتابها، تلويزيون، راديو، يا شبكه هاى اجتماعى ما اشباع شديم از كلمات. بر اساس آنچه عيسى مسيح به ما ميگويد: كلمات بيشتر از آنچه ما تصور كنيم در مورد اوضاع روحانى قلب ما سخن ميگويد. امروز ما متوجه خواهيم شد چطور و چگونگى آن را.