خانواده عيسى.

Sunday, March 2, 2014

140302-1130-SermonFarsi.mov

Matthew 12:46-50

هنوز هيچكس يك خانواده كامل از هر لحاظ را نداشته. نه من، نه شما و نه عيسى مسيح. در واقع عيسى ازدواج نكرده بود كه فرزندى داشته باشد. خانواده اى كه او در آن رشد كرده بود كه متشكل از برادران و خواهرانش و حتى مادرش بود خيلى فاصله داشت با يك خانواده كامل. در آياتى كه امروز با هم مرور ميكنيم خواهيم ديد برخورد او با خانواده اش و توضيح اين عنوان كه يك خانواده ديگرى نيز وجود دارد و آن خانواده الهى ميباشد كه ما اعضاى آن مى باشيم. اگر يك خانواده كامل پنداشته نشود، ولى اگر بر طبق خواست پدر آسمانى رفتار كنيم ميتوانيم يك خانواده زيبا داشته باشيم.