دعا كردن براى غلبه بر شك.

Sunday, May 25, 2014

140525-1130-SermonFarsi.mov

Psalms 73

دعا كردن براى غلبه بر شك. 

مزامير ٧٣. 

هر مسيحى در زمانى قرار گرفته كه با شك روبرو شده. بعضى از انسانها اجازه ميدن كه شك بر زندگى آنها حكم فرما بشه. اونها ديگر دعا نميكنند، ديگر به خدا اعتمادى ندارندو ديگر به سراغ او هم نميروند. سئوال امروز اين هست كه آيا شما ميتوانيد ياد بگيريدطورى دعا كنيد كه بر شك خود غلبه كنيد؟ و دوباره ايمان خودتان را بنا كنيد؟ جواب شما آرى ميباشد. امروز از مزامير ٧٣ ياد خواهيم گرفت.