دعا كنيم تا زمانى كه آرامش بگيريم.

Sunday, June 1, 2014

140601-1130-SermonFarsi

Psalms 147

 دعا كنيم تا زمانى كه آرامش بگيريم. 

    مزامير ١٤٧

امروز در مزامير ياد خواهيم گرفت دعا كردن در زمانيكه قلبمان شكسته است. اگر تا حالا براى شما اين سئوال بوده كه آيا خدا هنوز شما رو دوست دارد با اينكه شرايط دشوارى را گذرانده ايد؟ اين مزموريراى شماست. به شما ياد خواهد دعا كنيد تا زمانيكه آرامش يابيد.