پر شدن از روح القدوس.

Sunday, June 8, 2014

140608-1130-SermonFarsi

Acts 1:1-8

پر شدن از روح القدوس. 

اعمال ١:١-٨. 

امروز يكشنبه روز پنطيكاست هست. در عهد عتيق پنطيكاست به عنوان يكى از اعياد هفته بوده و يكى از مهمترين سه عيد بزرگ به شمار مي أمد كه همه اسرائيل در اورشليم براى برگذارى جشن بايد گرد هم مى آمدن. 

در آن روز در دو هزار سال پيش، خدا اولين گروه از پيروان عيسئ را  با روح القدس پر ميسازد. دنيا هم مثل اين واقعه را ديگر نديده. امروز، با جشن گرفتن اين هديه روح القدوس يادآور ميشويم ثمرات اين هديه روحانى را كه به زندگى ما آورده شده