آيا خدا ميتواند قابل اعتماد باشد؟

Sunday, February 1, 2015

150201-1130-SermonFarsi

Acts 7:44-8:3

آيا خدا ميتواند قابل اعتماد باشد؟ 

اعمال  ٧:٤٤و ٨:٣  

كشيش رى هارمس -ويب 

زندگى براى ما پر از ناشناخته هاست. نگاهى كوتاه كه به رويداد هاى جهانى ( اخبار اقتصادى، تغييرات سياسى، جنگ هاى بين المللى و داخلى،شيوع امراض) يا رخدادهايى كه براى دوستان و نزديكان ما پيش ميايد نشان از عدم قطعيت زندگى دارد. آيا ممكن هست با اين همه ناپايدارى 

در آرامش فكرى باقى ماند؟

 آيا امكان امنيتى هست؟