مدرسه خدمت

Sunday, March 1, 2015

150301-1130-SermonFarsi

Acts 9:19b-31

مدرسه خدمت. 

  اعمال ( ٣١- ب ٩:١٩ )

خدا پولس را براى مأموريتى بزرگ فرا خوانده بود. رساندن پيغام انجيل به غير يهوديان. ولى اين كار بسرعت در همان ابتدا انجام نشد بلكه خداوند اول او را براى پيدا كردن آمادگى در كار خدمت به مدرسه فرستاد. اما اين (مدرسه خدمت) با آن چيزى كه پولس تصور آن را داشت متفاوت بود. در حقيقت از راه هاى مختلف موجبات پريشانى پولس را آماده كرد. همچنان كه خدا آگاه بود چه مسوليتى را   ميخواهد بعهده پولس  واگذار كند. 

 ما نيز همچنان كه زندگى خود را به مسيح داده ايم و ميخواهيم او را خدمت كنيم ميتوانيم بيشتر ياد بگيريم در مورد تمرينات و درس هايى كه خدا به ما ياد ميدهد. درس هايى كه در همان مدرسه كه پولس فرا گرفته بود.