ديدگاه تازه قسمت ٢

Sunday, March 29, 2015

150329-1130-SermonFarsi

Matthew 21:1-17

 نگرش تازه داشتن يك راهيست كه اين امكان را به ما ميدهد تا  دنيا را با يك فكر و رفتار تازه ببينيم.  اين نگرش  تازه در زندگى از طريق خانواده، اجتماع، مذهب، دانش و زخم ها  بدست مى آيد. تغيير در داشتن نگرشى جديد هنگامى روى ميدهد كه ديگر به روش معمول هميشگى فكر و رفتار نميكنيم انجام كارها و رفتارهاى  روزمره جاى خودشان را به افكار و رفتار هاى تازه ميدهند. 

همانطور كه هفته گذشته اشاره كرديم در هر فصلى از زندگى و در قدم هاى روحانى كه با عيسى مسيح برميداويم  ما اين تغيير نگرش ها را خواهيم داشت. اين ديدگاها، و افكار تازه در رشد روحانى ما موثر بوده و ديگران نيز از اين تغييرات  بهرهمند خواهند شد. 

چه چيز محرك اين تغييرات در زندگى ما و ديگران ميباشد؟ چطور ما مرتبط ميشويم با كسانى كه در مقابل اين تغييراتى كه در زندگى ما بوجود آمده ايستادگى ميكنند؟

Music