ادامه راه و خدمت عيسى مسيح.

Sunday, April 12, 2015

150412-1130-SermonFarsi

Acts 11:19-30

ادامه راه و خدمت عيسى مسيح. 

اعمال ٣٠-١١:١٩

اگر شما قصد داريد كار نيمه تمام شخص ديگرى را به اتمام برسانيد بايد توجه و آگاهى خاص به زمينه و پايه هاى اصلى اش داشته باشيد، در پيشبرد خدمت مسيح نيز همين اصل پا برجا ميباشد. به كارى كه مسيح در جهان و كليسايش شروع كرده احتياج به توجه خاص ميباشد. 

امروز نگاه خواهيم كرد كه مسيح چطور كليسايش را بنا كرد، كليسا چگونه بايد باشد و براى ما كه در راه خدمت او قدم برميداريم ، خدمت چه معنا و مفهومى ميتواند داشته باشد. 

 

 

Music