ططرف ناخوشايند انجيل كه ميتواند موجب سوٰ تفاهم شود.

Sunday, May 17, 2015

150517-1130-SermonFarsi

Galatians 2:1-14

طرف ناخوشايند انجيل كه ميتواند موجب سوٰ تفاهم شود. 

غلاطيان ٢ : ١- ١٤. 

داشتن  شادى واقعى و برخوردارى از آزادى در زندگى با مسيح ، مستلزم فهم درست  از پيغام انجيل  ميباشد.

در آياتى كه ما امروز به آنها نگاه خواهيم كرد، پولس رسول به كليساى غلاطيه و ( امروز به ما ) هشدار ميدهد چه اتفاقى خواهد افتاد اگر گوش دهيم  به صحبت هايى كه به دنبال اضافه كردن اين جمله به كلام ميباشد كه: انجام كارهاى خوب  راهى ميباشد باشد تا مورد لطف خدا قرار گيريم.  همانطور خواهيم ديد نتيجه خوشايندى حاصل نخواهد شد. 

Music