آسان شدن تصميمات دشوار.

Sunday, June 7, 2015

150607-1130-SermonFarsi

Galatians 3:1-14

آسان شدن تصميمات دشوار. 

 غلاطيان ٣: ١- ١٤. 

 بعضى اوقات تصميم هايى كه ما بايد اتخاذ مى كنيم بسيار دشوار است چون انتخاب هايى كه ما داريم واضح نيست و سر درگم كننده ميباشد و تشخيص تصميم درست از بين دو موقعيت موجود كارى بس سخت ميباشد. اما اگر شخصى توانايى مقايسه و قرار دادن  دو موقعيت موجود را در كنار هم داشته باشد ميتواند تصميمى شفاف و درست بگيرد اين همان كاريست كه پولس رسول در غلاطيه ٣: ١- ١٤  انجام ميدهد او دو موقعيت موجود را در كنار هم قرار ميدهد و با هم مقايسه ميكند. اينكه مقبول بودن در حضور خدا با انجام كار هاى خوب  عملى ميباشد  يا با ايمان به او. همچنين با آياتى از عهد عتيق به ما نشان ميدهد يك فرد سالم چطور ميتواند انتخابى درست داشته باشد اگر بخواهد با خدا رو راست باشد. 

Music