خدا ميگويد ما كه هستيم؟

Sunday, June 21, 2015

150621-1130-SermonFarsi

Galatians 3:26 - 4:7

غلاطيان ٣: ٢٦ و ٤: ٧
اگر از شما پرسيده شود كه هويت خود را بيان كنيد، شما چگونه پاسخ خواهيد داد؟ گوگل يراى تشخيص هويت پر از عكس از اثر انگشت ها و بدن هاى انسان  با علامت سوٌال در بالاى آنها نشان خواهد داد. ما در دنيايى زندگى ميكنيم كه پر شده از هويت هاى به سرقت رفته و هويت هاى مبهم. هويت ما به هسته اصلى وجود ما اشاره دارد كه ما كه هستيم و به همين دليل است كه ما احساس آسيب پذيرى ميكنيم
آيا ميشود هويت ما دزديده يا تغيير پيدا كند؟
هويت شخصى ما اشاره دارد به درك ما( تصوير شخصى ما ) و حس تعلق ما
وقتى ما هويت شخصى را در نظر بگيريم اغلب مى انديشيم به نوع جنسيت، وضعيت تأهل، خانواده، مذهب، قوميت، فرهنگ، محل جغرافيايى، مليًّت، تخصص
پيرو مسيح بودن چه تغييرى در هويت ما ايجاد ميكند؟ 
اگر شما از خدا بپرسيد كه شما كه هستيد، او چه پاسخى به شما خواهد داد؟ 

Music