نگه داشتن مسیح در مرکز

Sunday, September 6, 2015

150906-1130-SermonFarsi

Colossians 3:1-17

کولسیان 3: 1-17

هر کسی که برای هر دوره زمانی بخشی از یک کلیسا بوده باشد می داند که کلیساها می توانند مکانی باشند هم برای لذت واقعی و هم برای ناکامی واقعی.

دلیلش این است که در هر کلیسائی همه نوع روابطی وجود دارد. بعضی از آنها فوق العاده زیبا و قدرتمندند، بعضی دیگر ساده و معمولی هستند و بعضی دیگر هم می توانند مشکل و گاهی اوقات بسیار خسته کننده باشند.

و با این حال، به لطف خدا (و با طراحی او)، ما همه خوانده شده ایم تا در جامعه با یکدیگرزندگی می کنیم.

بنابراین چگونه باید با روابط مان با یک دیگر در کلیسا برخورد کنیم؟

 نگرش درست چیست، هم در آن روابط ، که به ما شادی عظیمی را میدهند وهم آنانی که باعث غم واندوه واقعی ما میشوند؟

این یک سوال جدید برای کلیسا نیست.

در کولسیان 3 پولس رسول حکمت خدا را به ما می دهد تا ما را هدایت کند در مدیریت روابط مان با یکدیگر.

چگونه باید در روابط مان با سایر ایمانداران عمل کنیم؟

Music