آیا ما به خدا به حد زندگیمان اعتماد داریم؟

Sunday, September 27, 2015

150927-1130-SermonFarsi

Acts 13:13-52

اعمال 13: 13-52

تجربه های زندگی می توانند ما را مشوب کنند. ما می توانیم آشفته شویم بتوسط یک بیماری غیر منتظره، بوسیله از دست دادن شغل، عدم اطمینان مالی، یک روند مهاجرت غیر قابل پیش بینی، از دست دادن یک فرد عزیز، استرس زناشویی، یک کودک بی قرار؛ و بسیاری چیزهای دیگر.

وقتی ما به مسیح ایمان داریم، خودمان را به او واگذار می کنیم. ما اعتماد به نفس مان را روی او قرار می دهیم به دلیل شخصیت و شایستگی او.

پولس راجع به عیسی می گوید ، "حتی اگر ما بی وفا باشیم، او وفادار باقی می ماند - چرا که او نمی تواند خود را انکار کند" (دوم تیموتائوس 13:2).

او همچنین می گوید که عیسی "توانایی انجام خیلی بیش از آنچه ما تقاضا داریم یا فکر می کنیم را دارد" (افسسیان 20:3).

 

Music