مادر شما کیست؟

Sunday, October 18, 2015

151018-1130-SermonFarsi

Galatians 4:21-5:1

غلاطیان 4: 21-1:5 

والدین بیولوژیکی یک تأثیر بسیار زیادی بر روی ما دارند (به عنوان مثال، بر روی جهان بینی ما، باورهای ما، ارزش های ما، رفتارهای ما). پولس، در فصل سوم و چهارم از نامه خود به غلاطیان، از والدین معنوی صحبت می کند . او می خواهد مؤمنان درک کنند که داشتن ابراهیم به عنوان پدر معنوی خود به چه معنی است. این مسئله کمک خواهد کرد آنها هویت خود را در مسیح درک کنید. در نیمه دوم از فصل چهارم نامه، او به مکالمه ایی در مورد اینکه چه کسی مادر آنهاست می پردازد. چرا برای غلاطیان مهم است بدانند که او چه کسیست؟ چرا امروز برای ما مهم است؟

 

Music