برای مردم خدا، چه چیزی مهم است؟

Sunday, October 25, 2015

151025-1130-SermonFarsi

Galatians 5:2-15

غلاطیان5: 2-15

این هفته، اکثر کانادایی ها حق رای خود را برای انتخاب نخست وزیر جدید اعمال کردند. کانادایی ها برای رای دادن درراستای آنچه برایشان حایزاهمیت بود آزاد بودند.

اول پطرس 2: 9 می فرماید که کلیسا "یک طایفه برگزیده، یک کاهن ملوکانه، یک امت مقدس و یک جماعتی برای مایملک مستملکات خود است."

"پل می نویسد: در غلاطیان 5: 1، "برای آزادی، مسیح ما را آزاد کرده است".

"خدا ما را انتخاب کرده است که آزاد زندگی کنیم. بنابراین چه چیزی باید حایزاهمیت باشد برای امت خدا، کسانی که آزاد شده اند؟

Music