مراقبت از یکدیگردرگام برداشتن با روح

Sunday, November 15, 2015

151115-1130-SermonFarsi

Galatians 5:25-6:5

غلاطیان5: 26-5:6

به عنوان پیروان مسیح، ما خوانده شده ایم برای راه رفتن قدم به قدم با روح.

همه ما با لحظاتی روبروخواهیم شد، زمانی که ازقدم زدن با روح خارج هستیم، بدلیل یک گناه که برما غلبه کرده است و یا به دلیل بارسنگین زندگی که بیش ازحد حمل آن برای ما به تنهایی سنگین میباشد.

چگونه ما در مسلک مسیح باقی بمانیم وقتیکه به توسط اشتباهاتمان بازمانده ایم؟ چگونه ما همچنان رو به جلو حرکت کنیم، زمانی که بار زندگی به نظر می رسد بیش از حد سنگین است؟   

Music