شما چه کسی هستید؟

Sunday, December 27, 2015

151227-1130-SermonFarsi

John 1:19-34

جان 01:19 - 34

شما چه کسی هستید؟ به عبارت دیگر، چه چیزی به شما در زندگیتون خط سیروهدف می دهد؟ چه مرکزیتی است که زندگی شما را مهار میکند، که راهنمايی میکند چه کاری را انجام دهید و چگونه آنرا انجام دهید؟ وچه چیزی در کل به آن معنی میدهد؟ چرا که چگونه شما به این سؤال پاسخ دهید نه تنها روی اینکه چگونه این زندگی را سپری کنید، بلکه چه چیزی از این زندگی دریافت خواهید کرد اثری عمیق خواهد داشت.

امروزما به آزمایش می آوریم چگونه جان تعمیدگراین سؤال را پاسخ داده ومفهوم ژرف وعمیقی که برای اوداشته و چه معنی برای زندگی ما دارد.

 

Music