زندگی در بابل

Sunday, January 3, 2016

160103-1130-SermonFarsi

Daniel 1:1-21

دانیال 1: 1-21

به عنوان یک جامعه کانادايی، ما دستخوش یک تغییر قابل توجه در طول 50 سال گذشته شده ایم. ما از یک جهان بینی که در آن خدا در مرکز بوده و کتاب مقدس اعتقادات ما را تشکیل میداده تغییر مسیر داده ایم، ارزش ها و رفتارهایی برای یک جهان بینی که در آن ما در مرکز هستیم،  خدا در حاشیه مستقرست و تقریبا همه زندگی خارج از قلمروی اوست. جایی که خدا منتسب شده است به معنویت خصوصی یک اقلیت محو شدنی، چگونه ما بی واهمه به عنوان پیروان عیسی در این واقعیت جدید باقی می مانیم ؟

Music