حکمت برای زندگی در بابل

Sunday, January 10, 2016

160110-1130-SermonFarsi

Daniel 2:1-30

دانیال 2: 1-30

جهان ما به طور فزاینده ایی پیچیده و تند گام است. متاسفانه، برای بسیاری، بیشتر زندگی خارج از قلمروی خداست. با این حال، به عنوان انسان، ما همچنان دچار استرس ناشی از تنش وابستگى‌ رابطه ای میشویم، تقاضاهای محل کار، بیماری های جدی، روند های پیچیده مهاجرت ، وقایع آسیب زای غیر منتظره و کابوس های تکرارشونده. با این همه بی اطمینانی، بسیاری از استرس و اضطراب رنج می برند. کجا حکمت پیدا کنیم برای هدایت کردن زندگی در جهان دايمأ در حال تغییرمان؟

Music