پایان تاریخ

Sunday, January 17, 2016

160117-1130-SermonFarsi

Daniel 2:31-49

دانیال 2: 31-49

خلاصه ای از رویدادهای محلی و جهانی در سال 2015 می تواند یک فرد را درهم بشکند. افزایش پیچیدگی جهان ما و رخدادی ظاهری از برخی حوادث باعث می شود که یک فرد به مسیرتاریخ جهان و هدف نهایی آن بیاندیشد. چگونه در میان آن همه رویداد ما خودمان را درک کنیم؟ چه حقایقی ما را تجهیز و توانمند خواهد ساخت برای بی واهمه باقی ماندن درسال 2016؟

Music