زندگی کردن برای مسیح در جامعه کثرت گرا

Sunday, January 24, 2016

160124-1130-SermonFarsi

Daniel 3:1-30

دانیال 3: 1 - 30

ما در یک روزگار و دورانی زندگی می کنیم که دیگر به طور گسترده ای مورد قبول نیست که با ایمانمان به طور آشکار در جهان اطرافمان زندگی کنیم. در حالی که حق ما برای ایمان به مسیح رد نشده، از ما انتظار می رود که ایمان خود را در حوزه خصوصی زندگیمان نگه داریم و درزندگی روزمره مان با همان چشم انداز و ارزش هایی که فرهنگ اطراف مان به ما میدهد زندگی کنیم. اما مسیح ما را میخواند تا برای او زندگی کنیم، نه تنها در عبادت های خصوصی مان، بلکه همچنین درزندگی عمومی مان. امروز ما نگاه خواهیم کرد به زندگی سه مردی که جرأت کردند  با ایمانشان زندگی کنند در هر بخشی از زندگی هایشان، و می بینیم که چگونه خداوند در وفاداریشان به او در زندگی هایشان کار کرده است.

 

Music